Home Managment

Nowy obowiązek właścicieli mieszkań

Od 28 kwietnia 2023 roku właściciel nieruchomości przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub całego budynku będzie musiał obowiązkowo przekazać nowemu właścicielowi lub najemcy świadectwo energetyczne. Nie ma znaczenia, że wybudował obiekt przed 2009 rokiem. Czy dotyczy to wszystkich nieruchomości? Czym jest świadectwo energetyczne? Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Dokument ten informuje, jakie jest zapotrzebowanie danego budynku na energię na oświetlenie, utrzymanie temperatury i podgrzewanie wody, a także wentylacji. Dzięki niemu nabywca lub najemca nieruchomości wie, jakie będą przyszłe koszty zużycia energii danego mieszkania, budynku lub jego części. Zasady dotyczące przekazywania i sporządzania świadectw energetycznych zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Wystawienie dokumentu jest płatne, a inaczej nazywany jest on certyfikatem lub paszportem energetycznym.

Świadectwa energetyczne dotyczyły obiektów, które wybudowano po 2009 roku, ale zmieni to nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie od 28 kwietnia 2023 roku. Od tej pory sporządzanie tego dokumentu będzie obowiązkowe również dla tych budynków, które powstały w 2009 roku i wcześniej.

Celem zmian jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków. Ponadto uzyskane informacje mają pozwolić ocenić nabywcy lub najemcy, czy budynek jest energooszczędny.

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących świadectw energetycznych

Kluczowe zmiany, które wprowadza nowelizacja, to obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego:

 • dla budynków, które wzniesiono przed 2009 rokiem – a do tego uzyskanie go ponownie, kiedy przejdą modernizację;
 • dla inwestora indywidualnego – kopia dokumentu musi być załącznikiem do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zawiadomienia o ukończeniu budowy; ten wymóg nie dotyczy obiektów o powierzchni do 70 m2, wybudowanych do własnych celów mieszkaniowych.

Uwaga: to, że posiadasz budynek, który wybudowano przed 2009 rokiem, nie powoduje, że musisz od razu wyrobić świadectwo energetyczne. Ten dokument będzie potrzebny dopiero w razie chęci sprzedaży nieruchomości, wynajmu czy też termomodernizacji.

Nabywca lub najemca nie mogą się zrzec otrzymania świadectwa energetycznego.

Obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji

Następną istotną zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest obowiązek kontrolowania budynków w zakresie systemów ogrzewania i klimatyzacji. Jeśli chodzi o stan ogrzewania, to kontrola powinna być przeprowadzana:

 • co 5 lat w przypadku kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co 2 lata, jeśli chodzi o kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
 • co 4 lata – kotły gazowe o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
 • co 3 lata – dla innych źródeł o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

Uwaga: kontrolę możesz przeprowadzać częściej, a co najmniej tak często, jak powyżej.

Ocenie powinna podlegać również efektywność energetyczna, którą należy przeprowadzać co 5 lat i obejmuje:

 • dostępne części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW;
 • połączony system klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Uwaga: nie musisz przeprowadzać kolejnej kontroli, jeśli nie doszło do żadnych zmian w systemie lub w charakterystyce energetycznej budynku.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Ekspert, który chce sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej, musi:

 • mieć uprawnienia budowlane;
 • ukończyć studia wskazane w ustawie, np. mieć tytuł inżyniera architekta;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Spis osób, które mogą sporządzić świadectwo charakterystycznej energetycznej, znajduje się pod adresem:

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Cena za przygotowanie świadectwa energetycznego zależy od miasta i firmy, która je sporządza. Znaczenie ma rodzaj budynku, lokalizacja, dostępność dokumentacji technicznej i nie tylko. Przeważnie koszt wynosi od kilkuset do 1000 zł.

W jakiej formie można przekazać świadectwo energetyczne?

Przed nowelizacją przepisów dostępna była wyłącznie forma papierowa, ale od 28 kwietnia 2023 może być również elektroniczna. Pamiętaj przy tym że świadectwo energetyczne:

 • papierowe – musi się na nim znaleźć numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpis osoby uprawnionej;
 • elektroniczne – musi się na nim znajdować ten sam numer co na papierowym, ale w tym przypadku dokument podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt, że doszło do przekazania świadectwa energetycznego, jest odnotowywany w akcie notarialnym. Jeśli do tego nie doszło, to notariusz musi poinformować osobę zobowiązaną o grzywnie, która wiąże się z niedopełnieniem tego obowiązku.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Ważność tego dokumentu wynosi 10 lat od momentu jego sporządazenia. Nie zmieni tego nowelizacja ustawy. Świadectwa energetyczne będą ważne przez okres, na jaki zostały sporządzone. Natomiast możliwe jest, że dokument straci ważność przed terminem. Dojdzie do tego, jeśli zostaną wykonane roboty budowlano-instalacyjne, które spowodują, że zmieni się charakterystyka energetyczna obiektu lub jego części. Na przykład trzeba to zrobić, kiedy wymieniono okna albo ocieplono budynek.

Obowiązkowe informacje przy wystawianiu ofert sprzedaży lub najmu nieruchomości

Od 28 kwietnia 2023 roku ogłoszenie dotyczące zbycia lub najmu mieszkania, budynku lub jego części powinno zawierać:

 • jednostkową wielkość emisji CO2;
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową;
 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną.

Obowiązki te dotyczą budynków lub ich części, dla których sporządzono świadectwo energetyczne.

Ile wynosi kara za brak świadectwa energetycznego?

Dotychczas grzywna wynosiła 10 tys. zł. Przepisy przewidują, że kto nie dopełni obowiązku przekazania świadectwa energetycznego, podlega karze. Natomiast nie określono, ile będzie wynosić. Prawdopodobnie będzie to kilka tysięcy złotych, przy czym kara ma być ustalana indywidualnie przez notariusza, który stwierdzi brak tego dokumentu.

Obsługujemy nieruchomości wyłączenie na terenie Warszawy i okolic.